IT проблеми?

Инфраструктура като услуга (IaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS) е най-комплексното решение, което можем да ви предложим

На практика FullSupport Pro ITaaS действа като самостоятелна бизнес единица в рамките на вашата организация, създадена специално за да посрещне IT потребностите на останалите ви подразделения. Дейността на FullSupport Pro ITaaS не се свежда само до поддържането на IT инфраструктура и нейните потребители, но обхваща и цялостното управление на IT ресурсите, тяхното рационално и динамично преразпределение съобразно актуалните потребности, както и стратегическото планиране на бъдещите нужди, предлагайки всичко това под формата на интелектуален продукт/ услуга или т. нар. Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) и Software as a Service (SaaS).

FullSupport Pro ITaaS обезпечава клиентите си с надеждна и своевременна техническа поддръжка, прозрачна до невидима за крайния потребител, като в рамките на услугата осигурява и необходимата допълнителна IT инфраструктура за безпроблемна работа, конкретно съобразена със спецификата на дейността, като същевременно използва максимално рационално и наличните вече IT ресурси.

С помощта на технологиите за виртуализация FullSupport Pro ITaaS обединява всички налични IT ресурси в един общ централизирано управляван пул, позволяващ фин контрол върху пренасочването на ресурсите там където са необходими най-много, в рамките на минимални срокове за техническа реализация.

Крайният резултат от услугата е постигане на високо ниво на абстракция от спецификата на ползването на компютърните системи, мрежовото оборудване, софтуера и всички други компоненти на IT инфраструктурата и освобождаване на ръководатвото на организацията от взимането на трудни решения, изискващи експертни познания и визия за бъдещото развитие на тази инфраструктура.

FullSupport Pro ITaаS осигурява прозрачност и еластичност на услугата, тъй като тя се мащабира динамично според конкретните нужди на клиента. По този начин се спестяват огромни средства, защото клиента плаща само това, което реално ползва към момента. Така на практика се елиминират постоянните и често високорискови IT инвестиции, като същевременно е осигурена предвидимост на разходите на база реалното консумиране на IT ресурси и услуги.